Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Budowa dróg wiejskich

Budowa dróg wiejskich

 

Program adresowany jest do gmin i powiatów, które chcą zrealizować  inwestycje infrastrukturalne z zakresu budowy dróg  na terenach wiejskich (na wsi i w miastach do 20 tys. mieszkańców). Kwota udzielanej pożyczki wynosi do 1 mln zł.

 

 

Przeznaczenie Pożyczki

 

Pożyczki mogą być udzielane na finansowanie realizacji przedsięwzięć w zakresie budowy dróg wiejskich, obejmujących:

 

1)    remont, budowę lub/i przebudowę dróg publicznych gminnych i powiatowych,

 

2)    remont, budowę lub/i przebudowę niezbędnej infrastruktury towarzyszącej, zlokalizowanej w pasie drogowym, w tym m.in.: kanalizacji deszczowej, oświetlenia, zatok, wiat, chodników, ścieżek rowerowych.

 

Pożyczka nie może zostać przeznaczona na finansowanie inwestycji już zakończonej i/lub refundację kosztów już poniesionych przed datą złożenia wniosku do funduszu.

 

 

Zasady naboru wniosków

 

Na stronie www.efrwp.pl ukazuje się ogłoszenie o naborze wniosków. Nabór rozpoczyna się 10 dni po publikacji tego ogłoszenia  i kończy się wraz z upływem wskazanego w nim terminu. Wnioski należy przesyłać za pomocą formularza elektronicznego. Formularze dostarczone w inny sposób nie będą rozpatrywane.

Nabór odbywa się w trybie konkursowym. Pożyczkę otrzymają uczestnicy, którzy podczas oceny  dokonywanej przez Komisję Konkursową otrzymali największą liczbę punktów.

 

 

Zasady udzielania Pożyczek

 

Wniosek poddawany jest w kolejności ocenie formalnej, finansowej oraz merytorycznej. Wnioski, które uzyskały pozytywną ocenę formalną i finansową poddawane są analizie merytorycznej. Sprawne nadesłanie wniosku zwiększa szanse na otrzymanie pożyczki gdyż na tym etapie dodatkowe punkty zyskają ci wnioskodawcy, którzy przesłali do nas wniosek jako jedni z pierwszych. Podczas analizy merytorycznej oceniany będzie wpływ inwestycji na rozwój obszarów wiejskich.

Status laureatów uzyskają wnioskodawcy, którzy otrzymali największą liczbę punktów. O tym, ile wniosków zostanie wyróżnionych, zadecyduje ustalona przez fundusz wysokość limitu środków. Informacja o uzyskaniu możliwości otrzymania pożyczki zostanie przesłana drogą mailową. Jednostka samorządu terytorialnego ma 30 dni, od  uzyskania powyższej informacji, na złożenie wniosku w formie papierowej.