Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Strona główna Samorządy Kredyty Kredyty na budowę dróg

Kredyty na budowę dróg

Drogi na terenach wiejskich to nie tylko ułatwienie transportu rolniczego i dojazdu do pól, ale również, a może przede wszystkim zwiększenie osadnictwa, rozwój drobnej przedsiębiorczości i napływ kapitału. Z preferencyjnych kredytów Fundacji mogą skorzystać jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego, realizujące przedsięwzięcia w zakresie budowy, przebudowy lub remontów dróg publicznych gminnych i powiatowych. Od uruchomienia przez Fundację w 1994 roku programu wspierania dróg wiejskich możliwe było zrealizowanie ponad 2 tys. inwestycji drogowych na łączną kwotę 725 mln zł. Środki Fundacji w łącznej kwocie blisko 270 mln zł (dotacje i preferencyjne kredyty) umożliwiły wybudowanie lub zmodernizowanie pond 3 tys. km dróg wiejskich.

 

 

Warunki kredytu

 

Kredyty są udzielane na okres do 5 lat, włączając w to okres karencji nie dłuższy niż rok, a maksymalna kwota kredytu wynosi 500 tys. zł. Kredyt może finansować do 100% kosztów zadania inwestycyjnego.

 

 

Tryb udzielenia kredytu

 

Podstawę udzielenia kredytu stanowi pisemny wniosek kredytowy, złożony w Funduszu, który sprawdza m.in. kompletność wniosku, stan przygotowania inwestycji, udokumentowanie pokrycia finansowego inwestycji. Do każdego wniosku kredytowego wnioskodawca dołącza dokumenty określone w regulaminie i wniosku. Ostateczną decyzję o przyznaniu kredytu podejmuje bank po uprzednim zaopiniowaniu wniosku o kredyt przez Fundusz. Pozytywna ocena wniosku, jak i propozycja udzielenia kredytu dokonana przez Fundusz, nie są dla banku wiążące. Regulamin i wzory wniosków dostępne są w Funduszu i w bankach.

 

 

Banki współpracujące

 

Bank Millennium S.A.

Bank Ochrony Środowiska S.A.

SGB Bank SA i banki spółdzielcze zrzeszone w Spółdzielczej Grupie Bankowej (SGB)

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz zrzeszone banki spółdzielcze