Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Strona główna Samorządy Kredyty Kredyty na oświatę

Kredyty na oświatę

Wspieranie oświaty wiejskiej było i jest od samego początku priorytetowym obszarem naszej aktywności. Jest to najdłużej realizowany program Fundacji. Kredyty adresowane przede wszystkim do jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego, mogą być przeznaczone na budowę, przebudowę lub remont i wyposażenie wiejsko-gminnych szkół podstawowych, gimnazjów i liceów oraz zawodowych szkół rolniczych. Kredyty mogą finansować również wydatki obejmujące budowę, przebudowę lub remont infrastruktury szkolno-oświatowej, np. boiska, sale gimnastyczne, baseny oraz otoczenie i zagospodarowanie tych obiektów.

 

 

Warunki kredytu

 

Kredyty są udzielane na okres do 5 lat, włączając w to okres karencji nie dłuższy niż rok, a maksymalna kwota kredytu wynosi 700 tys. zł. Kredyty mogą finansować do 100% kosztów zadania inwestycyjnego. Od zapoczątkowania programu w 1992 roku przeznaczyliśmy (dotacje i preferencyjne kredyty) kwotę ponad 375 mln zł, co umożliwiło sfinansowanie blisko 2,4 tys. przedsięwzięć za ponad 2,1 mld zł.

 

 

Tryb udzielenia kredytu

 

Podstawę udzielenia kredytu stanowi pisemny wniosek kredytowy, złożony w Funduszu, który sprawdza m.in. kompletność wniosku, stan przygotowania inwestycji, udokumentowanie pokrycia finansowego inwestycji. Do każdego wniosku kredytowego wnioskodawca dołącza dokumenty określone w regulaminie i wniosku. Ostateczną decyzję o przyznaniu kredytu podejmuje bank po uprzednim zaopiniowaniu wniosku o kredyt przez Fundusz. Pozytywna ocena wniosku, jak i propozycja udzielenia kredytu dokonana przez Fundusz, nie są dla banku wiążące. Regulamin i wzory wniosków dostępne są w Funduszu i w bankach.

 

 

Banki współpracujące

 

Bank Millennium S.A.

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

SGB Bank SA i banki spółdzielcze zrzeszone w Spółdzielczej Grupie Bankowej (SGB)

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz zrzeszone banki spółdzielcze