Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

O programie

Linia pożyczkowa przeznaczona dla samorządów gminnych i powiatowych na finansowanie  inwestycji infrastrukturalnych na terenach wiejskich, takich jak:

 

 • budowa i modernizacja placówek oświatowych
  • szkół podstawowych, gimnazjów, liceów oraz zawodowych szkół rolniczych
  • infrastruktury towarzyszącej, np. obiektów sportowo-rekreacyjnych, ogrodzeń tych obiektów, obiektów magazynowo-gospodarczych, itp.
 • budowa i modernizacja sieci i stacji wodociągowych
  • przewodów wodociągowych magistralnych z niezbędnym wyposażeniem technicznym (kompensatory, zasuwy, hydranty, urządzenia odpowietrzające, itp.)
  • przewodów wodociągowych rozdzielczych, obejmujących przewody doprowadzające wodę na tereny nieruchomości, w tym założenie na posesji jednego punktu poboru wody i wodomierza włącznie
  • budynków z pomieszczeniami na urządzenia techniczne i technologiczne, wyposażonych w niezbędne instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, ogrzewcze, wentylacyjne, elektryczne
  • urządzeń technicznych i technologicznych (urządzenia pompowe, zestawy filtrów, zbiorniki wodno-powietrzne, itp.) służących do poboru, wydobywania i uzdatniania wody oraz utrzymywania ciśnienia w sieci wodociągowej, a także zbiorników do magazynowania wody, odstojniki popłuczyn, itp.
  • urządzeń zagospodarowania terenu, takich jak drogi, place, ogrodzenia, oświetlenie, wiaty, pomieszczenia magazynowe, itp.
 • budowa i modernizacja zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków
  • oczyszczalni ścieków komunalnych
  • kanalizacji ściekowej do odprowadzania i transportu ścieków komunalnych,
  • oczyszczalni ścieków przemysłowych oraz ścieków, pochodzących z hodowli roślinnej i zwierzęcej
  • przykanalików, jeżeli w ich budowie nie partycypuje finansowo gmina
 • budowa i modernizacja dróg gminnych i powiatowych
  • dróg publicznych gminnych i powiatowych
  • infrastruktury towarzyszącej, zlokalizowanej w pasie drogowym, w tym m.in.: kanalizacji deszczowej, oświetlenia, zatok, wiat, chodników, ścieżek rowerowych
 • zaopatrzenia w energię z wykorzystaniem lokalnych odnawialnych źródeł energii, polegających na budowie i montażu urządzeń z zakresu mikro- i małych instalacji, m.in.: turbiny wiatrowe, moduły fotowoltaiczne, instalacje mikrokogeneracyjne, pompy ciepła, kolektory słoneczne, kotły na biomas.

 

 

Ważne informacje

 • Maksymalna kwota pożyczki - 1 mln zł.
 • Oprocentowanie pożyczki - dla przedsięwzięć priorytetowych równowartość 0,95 wskaźnika WIBOR 3M jednak nie mniej niż 2,35 punktu procentowego dla przedsięwzięć priorytetowych, dla pozostałych równowartość wskaźnika WIBOR 3M jednak nie mniej niż 2,5 punktu procentowego.
 • Okres kredytowania - 5 lat w tym okres karencji nie dłuższy niż 12 miesięcy.
 • Finansowanie do 100% wartości zadania inwestycyjnego brutto.
 • Możliwość zaciągnięcia pożyczki bez konieczności przeprowadzania przetargu (zgodnie z opinią Centrum Przetargów Publicznych).
 • Pożyczka nie może zostać przeznaczona na finansowanie inwestycji już zakończonej i/lub refundację kosztów poniesionych przed datą złożenia wniosku do Fundacji.
 • Zabezpieczenie spłaty kredytu - weksel in blanco + deklaracja wekslowa.

 

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie programu.

 

 

Zasady udzielania pożyczek

 • Nabór odbywa się w trybie konkursowym. Ogłoszenie o naborze wniosków umieszczane jest na stronie www.efrwp.pl w aktualnościach. Nabór rozpoczyna się 10 dni po publikacji ogłoszenia i kończy się wraz z upływem wskazanego w nim terminu.
 • Wnioski można składać wyłącznie za pomocą formularza elektronicznego, znajdującego się na stronie spp.efrwp.pl
 • Każdy złożony wniosek poddawany jest ocenie formalnej, a następnie finansowej. Następnie wnioski są analizowane merytorycznie - oceniany jest wpływ i znaczenie inwestycji na rozwój obszarów wiejskich. Dodatkowe punkty przyznawane są za kolejność złożenia wniosku.
 • Status laureatów uzyskają wnioskodawcy, którzy zdobędą największą liczbę punktów. Informacja o możliwości otrzymania pożyczki jest przesyłana drogą mailową oraz publikowana na stronie internetowej Fundacji.