Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Strona główna Przedsiębiorczość Kredyty na agroturystykę

Kredyty na agroturystykę

Linia kredytowa przeznaczona na sfinansowanie przedsięwzięć związanych z uruchomieniem nowych lub rozwojem już istniejących pozarolniczych przedsięwzięć gospodarczych z zakresu  agroturystyki, związanych zarówno
z funkcjonującym gospodarstwem rolnym, jaki i turystyki wiejskiej, realizowanej poza gospodarstwem rolnym.

O kredyty mogą ubiegać się rolnicy i członkowie ich rodzin, osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą, spółki handlowe, inne osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

 

 

Ważne informacje

 

Plafon A

 • Kwota kredytu do 50 tys. zł.

 • Oprocentowanie kredytu  płacone przez kredytobiorcę wynosi 1,20 stopy redyskonta weksli NBP w stosunku rocznym.
 • Finansowanie do 100% wartości przedsięwzięcia brutto.

 

Plafon B

 • Kwota kredytu od 50 do 300 tys. zł.

 • Oprocentowanie kredytu  płacone przez kredytobiorcę wynosi 1,60 stopy redyskonta weksli NBP w stosunku rocznym.

 • Finansowanie do 80% wartości przedsięwzięcia brutto.


Pozostałe informacje

 • Kredyt przyznawany jest przez jeden z banków współpracujących z Fundacją.

 • Zabezpieczenie kredytu ustalane indywidualnie przez bank.

 • Jednorazowa prowizja w wysokości 1,5% kwoty kredytu pobierana przez bank.

 • Kredyt udzielany jest na okres do 5 lat miesięcy, wliczając w to okres karencji w spłacie kwoty kredytu
  nie przekraczający 12 miesięcy.

 • Odsetki są naliczane i płatne w okresach miesięcznych.

 

Tryb udzielenia kredytów

 • Podstawę udzielenia kredytu stanowi pisemny wniosek, złożony w jednym z banków współpracujących
  z Fundacją
  wraz z dokumentami i informacjami potwierdzającymi możliwość spłaty zaciągniętego zobowiązania.

 • Bank wykonuje wszystkie niezbędne czynności związane z podjęciem decyzji kredytowej i udzieleniem kredytu.

 • Regulamin kredytowania przedsięwzięć inwestycyjnych na terenach wiejskich w zakresie agroturystyki
  ze środków Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej i wzór wniosku dostępny jest w bankach współpracujących, a także w siedzibie Fundacji.

 

Banki współpracujące przy udzielaniu kredytów

 

SGB Bank S.A. oraz zrzeszone banki spółdzielcze w Spółdzielczej Grupie Bankowej
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz zrzeszone z nimi banki spółdzielcze
Bank Ochrony Środowiska S.A.
BS w Łosicach
BS w Radzyniu Podlaskim
SBR Bank w Szepietowie

 

 

Materiały do pobrania