Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Strona główna Samorządy Samorządowy Program Pożyczkowy O programie Zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

Zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

Zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

 

Program adresowany jest do gmin i powiatów, które chcą zrealizować inwestycje z zakresu zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków (na wsi i w miastach do 20 tys. mieszkańców). Kwota udzielanej pożyczki wynosi do 1 mln zł.

 

 

Przeznaczenie pożyczki

 

Pożyczka może zostać przeznaczona na finansowanie realizacji przedsięwzięć w zakresie zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków, polegających na:

 

1) budowie, modernizacji i wyposażeniu inwestycyjnym:

a) oczyszczalni ścieków komunalnych,

b) kanalizacji ściekowej do odprowadzania i transportu ścieków komunalnych,

 

2) budowie oczyszczalni przyzagrodowych,

 

3) budowie oczyszczalni ścieków przemysłowych oraz ścieków, pochodzących z hodowli roślinnej i zwierzęcej,

 

4) budowie przykanalików, jeżeli w ich budowie nie partycypuje finansowo gmina.

 

 

Zasady naboru wniosków

 

Na stronie www.efrwp.pl umieszczane jest ogłoszenie o naborze wniosków.  Nabór rozpoczyna się 10 dni po publikacji tego ogłoszenia  i kończy się wraz z upływem wskazanego w nim terminu. Wnioski należy przesyłać za pomocą formularza elektronicznego. Formularze dostarczone w inny sposób nie będą rozpatrywane.

Nabór odbywa się w trybie konkursowym. Pożyczkę otrzymają uczestnicy, którzy otrzymali największą liczbę punktów podczas oceny wniosków dokonywanej przez Komisję Konkursową.

 

 

Zasady udzielania Pożyczek

 

Wniosek poddawany jest w kolejności ocenie formalnej, finansowej oraz merytorycznej. Te które uzyskały pozytywną ocenę formalną i finansową poddawane są analizie merytorycznej. Sprawne nadesłanie wniosku zwiększa szanse na otrzymanie pożyczki gdyż na tym etapie dodatkowe punkty zyskają ci wnioskodawcy, którzy przesłali do nas wniosek jako jedni z pierwszych. Podczas analizy merytorycznej oceniany będzie wpływ inwestycji na rozwój obszarów wiejskich.

Status laureatów uzyskają wnioskodawcy, którzy uzyskali największą liczbę punktów. O tym ile wniosków zostanie wyróżnionych zadecyduje ustalona przez fundusz wysokość limitu środków. Informacja o uzyskaniu możliwości otrzymania pożyczki zostanie przesłana drogą mailową. Jednostka samorządu terytorialnego ma 30 dni, od  uzyskania powyższej informacji, na złożenie wniosku w formie papierowej.